O nás

 

Filozofie naší mateřské školy je založena na mezinárodním programu Step by Stepkterý je v České republice známý pod názvem Začít spolu.

 

 PROČ PROGRAM ZAČÍT SPOLU?

Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravuje děti, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. 

PRINCIPY PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

ORIENTACE PEDAGOGIKY NA DÍTĚ

 • dětem jsou poskytovány rozmanité zdroje učení a zajištěno podnětné prostředí
 • důležitá je pozitivní atmosféra a "pohodové" učení
 • práce v tzv. centrech aktivit od raného věku podporuje vlastní aktivity dětí
 • základní formou hodnocení se stává sebehodnocení

DEMOKRATICKÉ PRINCIPY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

 • plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí
 • cílem vzděláván je smysluplně se učit a samostatně myslet
 • děti se učí řídit vlastní učení apřebírat zodpovědnost za svoji práci
 • proces učení je stejně důležitý jako jeho výsledek
 • děti jsou vdeny k respektu k ostatním, učí se oceňovat druhé za jejich práci

PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ

 • třídy členěny do center aktiv /CA/: domácnost; ateliér; dílna – reálné podměty; knihy a písmena; dramatizace; pokusy a objevy; kostky; manipulační a stolní hry; voda a písek; hudba, pohyb.
 •  CA jsou založena na vědecké bázi, která zcela bezděčně rozvíjejí všechny druhy inteligence, založená na mnohočetných inteligencí podle Howarda Gardnera -jazyková, logicko-matematická, hudební, pohybová, prostorová, intrapersonální (emocionální), interpersonální (sociální) a přírodní.

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DÍTĚTI

 • děti pracují svým vlastním tempem na úkolech přiměřených jejich schopnostem
 •  

  je podporována inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • program se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin
 • jsou respektovány potřeby nadprůměrně nadaných dětí

POSILOVÁNÍ PARTNERSTVÍ RODINY A ŠKOLY

 • rodiče jsou vítanými partnery mateřské školy
 • rodiče jsou vybízeni aktivně se podílet na chodu mateřské školy
 • aktivní oboustranná spolupráce:
 • putovní deníky 
 • semináře pro rodiče
 • výpomoc nejrůznějšího charakteru (suroviny, materiál, besedy, osobní účast při vzdělávání).