GRV

Globální rozvojové vzdělávání GRV

duben 2018

Naše škola se seznamuje s aspekty globálního rozvojového vzdělávání a zvažujeme zapojení do projektu Světová škola.

Definice globálního rozvojového vzdělávání (GRV)

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Základní principy globálního rozvojového vzdělávání

Principy GRV odrážejí základní zásady při zavádění témat globálního rozvojového vzdělávání do vzdělávacího procesu, tedy způsob, jak s těmito tématy pracovat, aby bylo dosaženo cílů GRV.

Mezi nejdůležitější principy patří:

  • globální zodpovědnost – zodpovědnost za sebe a za svět, ve kterém žijeme,
  • participace – účast na řešení problémů a konfliktů,
  • partnerství – spolupráce a rovnocenné partnerství mezi aktéry, státními i nestátními,
  • solidarita – solidarita s lidmi žijícími v obtížných podmínkách a ochota jim pomoci,
  • vzájemná propojenost – vnímání současného světa jako celku a hledání souvislostí mezi místním, regionálním i celosvětovým děním,
  • otevřenost a kritické myšlení – otevřený a kritický přístup k informacím a názorům, schopnost morálního úsudku a rozhodnutí na základě informovaného postoje,
  • sociální spravedlnost – aktivní podpora dodržování lidských práv a prosazování rovných příležitostí pro všechny,
  • udržitelný rozvoj – přizpůsobení životního stylu potřebě zachování a zlepšení kvality životního prostředí pro příští generace.

 

ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU

realizovaného  v rámci projektu Globálního rozvojového vzdělávání 2018

V rámci studijního pobytu ve španělské Granadě  ve dnech 22. – 28. dubna 2018 jsem společně s kolegy-pedagogy z celé České republiky uskutečnil 10 návštěv v různých granadských institucích.  V pěti případech šlo o neziskové organizace poskytující služby a podporu rozdílným sociálním skupinám, ve třech případech šlo o školská zařízení a  zbývající dvě návštěvy proběhly na úřadě oblastní vlády  a ve vědeckém parku pro mládež.  Jako pedagoga základní školy mě nejvíce zajímala  školská zařízení a o některé postřehy z těchto setkání se pokusím podělit.

- Školský systém je mírně odlišný od českého např. základní škola se stará o žáky od 6 do 12 let, povinná a bezplatná je také střední škola a to pro studenty od 12 – 16 let, poté mohou nastoupit do práce nebo pokračovat v nepovinné dvouleté střední škole

- O práci pedagoga  se statusem státního úředníka je velký zájem, prestiž učitele ve společnosti přitom není nikterak vysoká, i zde mezi  učiteli převažují ženy

- Pro podporu či prezentaci školy pedagogové s žáky vyjdou za veřejností i přímo do ulic

- Školy dbají na zmírnění sociálních rozdílů, na inkluzi,  na ekologickou výchovu, na výchovu k občanské společnosti

- Změna zaměření z klasického na komunitní dokáže výrazně  zvednout zájem o školu

- Vyšší je podíl žáků jiných národností a etnik, a to bez velkých problémů, ani jazykových

Jistě by bylo zajímavé navštívit školu či krajinu i mimo Granadu, tak snad příště. Celkově šlo ze strany NIDV o bezpochyby velmi vydařený a perfektně zorganizovaný studijní pobyt, jehož cílem  byla  přímá podpora vzdělávání a rozvoje  pedagogů nejen v oblasti GRV.

Na závěr bonus:  jedna oslovená granadská škola se nebrání  korespondenční spolupráci!

Martin Majer