Povinné informace o subjektu

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 1. Název

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín

 1. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena městem Frenštát pod Radhoštěm zřizovací listinou jako příspěvková organizace pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

 1. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v rejstříku škol: Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní jídelna

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
4.3 Úřední hodiny: pondělí – pátek: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 14:30 hodin.
4.4 Telefonní čísla: 595 532 670
4.5 Adresa internetových stránek: https://www.skolafren.cz/
4.6 Adresa podatelny: Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
4.7 Adresa E-podatelny: sekretariat@skolafren.cz
4.8 Datová schránka: irqzm63

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 600837801/0100, KB a.s., Nový Jičín exp. Frenštát pod Radhoštěm

 1. Identifikační číslo organizace

60336251

 1. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

 1. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

 1. Školní řád základní školy,

 2. Školní řád mateřské školy,

 3. Vnitřní řád školní družiny,

 4. Vnitřní řád školní jídelny,

 5. Školní vzdělávací program pro základní školy,

 6. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

 7. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,

 8. evidence žáků (školní matrika),

 9. doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

 10. vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),

 11. výroční zprávy o činnosti školy,

 12. třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

 13. rozvrhy vyučovacích hodin,

 14. záznamy z pedagogických rad,

 15. kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků,

 16. protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,

 17. personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,

 18. zřizovací listina,

 19. plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

 20. spisový a skartační řád,

 21. rozpočet a pravidla čerpání FKSP,

 22. dokumentace v oblasti BOZP a PO,

 23. směrnice v oblasti účetnictví,

 24. organizační řád,

 25. plán činnosti školy a organizace školního roku,

 26. minimální preventivní program,

 27. koncepce dlouhodobého rozvoje zařízení,

 28. úplata za školské služby,

 29. pracovní řád,

 30. směrnice o zpracování osobních údajů.

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona
č. 106/1999 Sb. Následující dokumenty jsou přístupné na webové stránce školy a jsou k dispozici v úředních hodinách na sekretariátu školy (viz. bod 4):

 1. výroční zpráva o činnosti školy,

 2. zpráva o činnosti a plnění úkolů za kalendářní rok,

 3. organizace školního roku,

 4. školní řád,

 5. školní vzdělávací programy,

 6. směrnice o svobodném přístupu k informacím.

8.2 Rozpočet

najdete na adrese: https://www.skolafren.cz/uredni-deska

 1. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech
a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Při ústním podání uvede žadatel jméno
a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací. Při podání e-mailem na adresu sekretariat@skolafren.cz žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 1. Příjem podání podnětů

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu školy na adrese Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, a to buď písemně, telefonicky, poštou, datovou schránkou, elektronicky nebo v úředních hodinách ústně do protokolu po předchozí domluvě.

 1. Právní předpisy používané školou ke své činnosti

najdete na adrese: https://www.msmt.cz/dokumenty-3?lang=1

 1. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Najdete na adrese: https://www.skolafren.cz/skolni-rady-a-smernice

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády
č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 1. Licenční smlouvy

Licenční smlouva není k poskytování informací potřebná.

 1. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí na sekretariátu školy v úředních hodinách (viz. bod 4) nebo na https://www.skolafren.cz/vyrocni-zpravy