O nás

 

 

Historické ohlédnutí

Když v letech 1978 dosáhl počet žáků počtu 668, rozhodl se Městský národní výbor postavit novou školní budovu na Záhuní. Ta byla otevřena v r. 1980. Již v prvním roce se zde učilo 669 žáků. Škola se specializovala na sportovní výchovu. Byly otevřeny 4 sportovní třídy se zaměřením na lyžování (skok, běh a sjezd). S pomocí žáků a rodičů se dobudovala školní zahrada a dokončily úpravy školního hřiště. Sportovní areál byl slavnostně otevřen v r.1982. V následujících letech se škola rozvíjela - nejvyššího počtu žáků dosáhla ve školním roce 1987-88, kdy školu navštěvovalo 854 dětí.

V roce 1992 došlo na většině škol ke změnám vedení. Novým ředitelem Základní školy Záhuní se stal Mgr.Zdeněk Caisberger. Za jeho vedení získala škola právní subjektivitu. Byla zavedena výuka cizích jazyků (němčina, angličtina). Škola využívá možností kontaktů se školami v zahraničí, od r. 1999 přijala účast na programu SOCRATES COMENIUS a navázala přátelství se školami v St.Georgenu a Lodži. Změna hospodářských podmínek se projevila na životě školy. Zatímco provozování školní výuky je financováno státem, o údržbu školní budovy se stará Městský úřad. Ten počátkem 90. let financoval nadkrytí hlavní budovy.

Dnem 1. července 2004 se stala novou ředitelkou školy Mgr. Karla Stiborková, která začala s postupnou rekonstrukcí školy, mateřských škol i školních jídelen. Ve škole vznikly díky velké finanční podpoře zřizovatele celá řada nových odborných učeben (chemie, biologie, literární učebna, učebna pracovních činností, dvě učebny informatiky), došlo k postupné výměně školního nábytku, podlahových krytin, osvětlení. Rovněž přišla na řadu rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení, tělocvičen a šaten.

Dne 1. srpna 2012 nastoupil do funkce ředitele školy Ing. Josef Stieborský. Škola se začala profilovat jako zařízení akcentující výuku cizích jazyků a tělesnou výchovu. Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo uskutečnit několik projektů, jejichž cílem bylo dokončit modernizaci odborných učeben (dvě učebny pro výuku informatiky, dvě učebny cizích jazyků, učebny zeměpisu a fyziky). Novou technikou a nábytkem byly vybaveny všechny kmenové třídy, nově jsou vybavena nábytkem tři oddělení školní družiny a školní jídelna. V roce 2015 prošla budova školy kompletní revitalizací.